CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 2298/SDGĐT-VP ngày 15/08/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức lễ Khai Giảng năm học 2022 – 2023; Thực hiện Thông báo số 215/TB-PGD-TC ngày 2/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc chuẩn bị Khai Giảng năm học 2022 – 2023; Nhằm để chuẩn bị tốt cho lễ Khai Giảng năm... ...