LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 18- 19/9/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn xã Tân Thuận.

 Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022

Trong thời gian, bồi dưỡng, tập huấn các học viên sẽ được truyền một số nội dung cơ bản sau. Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành. Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022. Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94 – KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình hành động, kế hoạch của đảng bộ các cấp. Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống quốc dân là việc làm thường xuyên định kỳ hàng năm, thiết thực, nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Tân Thuận./.

Thực hiện: MVO